Tiesību tālākveidošana

1.Normatīvo aktu jaunrades raksturojums Latvijā.

Likumu un MK noteikumu jaunrade Latvijā

Normatīvie akti

Juridiskā tehnika tiesību normu jaunradē un piemērošanā

Zinātniskā literatūra

2. Tiesību normu piemērošana

2.1. Tiesību normu piemērošanas stadijas

2.2. Siloģisms un subsumpcija

2.3. Tiesību Interpretācija: jēdziens, veidi un metodes

2.4. Tiesību normu un principu kolīzijas

3. Tiesību tālākveidošana

3.1. Tiesību tālākveidošanas jēdziens un izpratne

3.2. Tiesību tālākveidošanas metodes

3.2.1. Tiesību un likuma analoģija

3.2.2. Teleoloģiskā redukcija

3.3. Tiesu prakses un tiesību doktrīnas nozīme tiesību tālākveidošanā