adm.ties.-princ..ppt
Atkartojuma jautajumi; literatura.doc
Iedalijums publiskajas un privatajas tiesibas.doc
interpretacija likumos.doc
Juridiska atbildiba.doc
norm.&ind.ties.akti.doc
norm.aktu izstr.rokasgr.pdf
PASAULES TIESiBU LOKI(sistemas).doc
procesualie principi.ppt
SOCIALAS NORMAS UN TIESIBU NORMAS.doc
Tiesibu avoti(formas).doc
Tiesibu doktrinas.doc
Tiesiska apzina.doc
Tiesiskas attiecibas.doc
UZDEVUMS-speks laika.doc